Obchodní podmínky

Dokumenty k nákupu

obchodní společnosti
Ladislav Žák
se sídlem Višňová 983 434 01 Most
identifikační číslo: 60236922
zapsané ŽÚ v Mostě: Sp.maloobchod č.j.10117080/ Velkoobchod č.j.:10117079 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.svet-koupelny.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ladislav Žák,
se sídlem Višňová 983 434 01 Most, identifikační číslo: 602 36 922, zapsané ŽÚ v Mostě:
Sp.maloobchod č.j.10117080/ Velkoobchod č.j.:10117079 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen
„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.svet-koupelny.cz
(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové
rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání; kupující se za takovou
osobu považuje vždy, pokud při objednávce uvede IČO.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání
v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce a slovenském jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží
(dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.
1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle
než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně
obchodních podmínek).
1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem
na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.
1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb
zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.
1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní
obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),
1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží a
1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby
vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na
tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány
za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní
či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky).
1.18. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež
je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Višňová 983 434 01 Most;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 22992290/5500, vedený u společnosti
Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“); V tomto případě je zákazníkovi poskytnuta sleva ve
výši 3% která se automaticky vypočítá při zadání této platby. ( platnost slevy je na dobu neurčitou )
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
bezhotovostně platební kartou;
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
spojené s dodáním zboží.
1.22. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
1.24. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.25. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení
objednávky (čl. 1.17), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
1.26. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
1.27. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad –
fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
kupujícího.
1.28. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48
hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.29. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit
od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které
spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce
zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
1.30. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.29 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má kupující „spotřebitel“ v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve
lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový
formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní
smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické
pošty prodávajícího info@svet-koupelny.cz.
1.31. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.30 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od
smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
obvyklou poštovní cestou.
1.32. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.30 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího včetně vrácení prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (
v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy ) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud
s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující
zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal, podrobnosti jsou uvedeny v poučení o právu
odsoupit na adrese http://www.svet-koupelny.cz/dokumenty/svet-koupelny.cz/pouceni-o-pravuodstoupeni.
pdf, které mají v odlišnostech přednost.
1.33. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.34. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to
bezhotovostně na účet určený kupujícím.
1.35. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY SPOTŘEBITELEM

1.36. Spotřebitel může doposud nedodanou objednávku zboží ( nabídku na uzavření kupní smlouvy )
stornovat. K tomu může využít jakýkoli prostředek, kterým prodávající disponuje, např.
• e-mail, ideálně info@svet-koupelny.cz
• telefon, ideálně + 420 417 639 313
• písemně na adresu provozovny

7. DODACÍ LHŮTA

1.37. Dodací lhůta je vždy uvedena v počtu pracovních dnů a začíná běžet ode dne obdržení závazné
objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.38. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.39. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání.
1.40. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.41. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

TOPTRANS - důrazně doporučujeme zkontrolovat zásilku při doručení, VŽDY doporučujeme
rozbalit zásilku před řidičem

GLS - důrazně doporučujeme si zkontrolovat zásilku bezodkladně po převzetí !

1.42. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.43. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku).
1.44. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1.44.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
1.44.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
1.44.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.44.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.44.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.45. Ustanovení uvedená v čl. 1.44 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu
na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.46. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí,
nemá-li vada zjevně původ v jednání kupujícího.
1.47. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Okamžik uplatnění reklamace je moment kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl
1.48. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační
řád prodávajícího.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.49. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.50. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826
odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.51. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
info@koupelnymost.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.
1.52. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z
kupní smlouvy.
1.53. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
1.54. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních
údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
1.55. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní
smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností
prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
11.2. Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých
v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem
generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do
něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti
v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním
obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační
společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu
Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a
zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na
adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu
Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do
programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním
obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž
je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.56. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
1.57. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce
možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.
cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
13. DORUČOVÁNÍ
1.58. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či
uvedenou kupujícím v objednávce.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.59. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,
že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.
1.60. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních
ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
1.61. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a
není přístupná.
1.62. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
1.63. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Višňová 983 434 01 Most , adresa elektronické
pošty info@svet-koupelny.cz telefon +420 417 639 313

V Mostě dne 4.6.2018


Doprava
zdarma

při nákupu
nad 4 999 Kč
Máme více než
15 000
položek skladem
Více než
20 let
na trhu
s koupelnami